Parkeren en binnenstads­management
In de meeste middelgrote tot grote steden in Nederland speelt binnenstadsmanagement een niet te onderschatten rol als verbindende schakel tussen de vele partners in een binnenstad. Maar wat doet een binnenstadsmanager precies? Vexpansie vroeg het aan Hildegard Assies, binnenstadsmanager in Nieuwegein.

Binnenstadsmanagement vraagt durf, betrokkenheid en ook een lange adem. En inmiddels worden goede resultaten geboekt, in het bijzonder wat betreft de beleving in de binnensteden. En juist dit aspect is het sterkst verbonden met parkeren. Zo ook in Nieuwegein waar sinds medio 2016 de Stichting Binnenstadsmanagement Nieuwegein actief is. Sinds de vernieuwing en uitbreiding in 2014 is een volwaardige binnenstad ontstaan en ervaren bezoekers dat City Nieuwegein (zoals de binnenstad inmiddels is gedoopt) gezelliger en bereikbaarder is geworden. Maar de stad is zeker nog niet af en concurrentie in de regio is groot. Daarom wil de stichting de beleving van bezoekers verder uitbouwen door alle kwaliteiten van de samenwerkingspartners te bundelen.

Binnenstadsmanager Hildegard Assies, ingehuurd door de stichting, is daarbij de spil. Zij is eigenaar en oprichter van Urban Retail en ontwikkelt strategieën en concepten die plekken positioneren en activeren. Plekken in en nabij steden, winkelcentra, lucht- havens en gebouwen. Plekken waar veel mensen komen om te winkelen, werken of verblijven.‘Ik kijk hoe een plek voelt, werkt en wordt gebruikt. Ik adviseer onder andere aan binnensteden hoe zij kunnen komen tot een optimale gebruikers- en belevingsmix. Mijn levensmotto is ‘hard werken, hard genieten’.

Wat trekt je het meest aan in jouw vakgebied?
‘De mensen en de bijzondere dynamiek van binnensteden. Elke stad is qua profiel en stedelijke ontwikkeling uniek; er bestaat geen blauwdruk van de beste binnenstad. Binnensteden zijn dus nooit af, dat maakt ze zo aantrekkelijk om in te werken.’

Welke partners werken er samen in jullie binnenstad?
‘De Stichting Binnenstadsmanagement Nieuwegein staat voor samenwerking tussen bewoners, winkeliers, de gemeente, de bibliotheek, de markt, het theater en andere partners in City. Sinds twee jaar werken zij intensief samen om de aantrekkingskracht, levendigheid en aantrekkelijkheid van City voor bezoekers, bewoners en ondernemers te vergroten.’

Welke gezamenlijke doelstelling hebben de samenwerkings- partners?
‘Door alle kwaliteiten van de samenwerkingspartners structureel te bundelen kan een verrassend aanbod ont- staan dat meer bezoekers trekt die langer en vaker genieten van de binnenstad. Daarbij is ook aandacht voor on- dernemers en bewoners. Die zien wij zich graag structureel vestigen. Een structurele aanpak is noodzakelijk omdat je een binnenstad niet van de een op de andere dag verandert en vernieuwt. Het is belangrijk om een lange adem te heb- ben om de concurrentie in de regio aan te kunnen en in te kunnen spelen op de dynamiek van de markt.’

Hoe voorkom je dat de gezamenlijke doelstelling uit het oog wordt verloren en onderlinge verschillende standpunten de discussies gaan beheersen?
‘Dat is telkens weer een enorme uitdaging omdat je met samenwerkingspartners werkt met verschillende belangen, culturen en doelstellingen. Draagvlak voor een gezamenlijke visie, strategie en uitvoering is daarom cruciaal waarbij de bezoekers (een ieders klant) altijd centraal staan. Dat is de gemene deler, voor hen doen we het. Dit biedt kaders voor de dialoog, het co-creatie proces en maakt duidelijk wat ieders rol is. Ambities moeten realistisch zijn die passen bij de beschikbare middelen. Daarbij zijn er vanuit de stichting ook goede afspraken gemaakt om de effecten van onze inzet te monitoren. Op deze manier kun je verandering stimuleren.

En welke rol speel jij daarin als binnenstadsmanager?
‘Zoals gezegd ben je als binnenstadsmanager de schakel tussen alle samenwerkingspartners. En tevens de aanjager van vernieuwing en verandering. Want dat moet je vaak realiseren; een andere mindset. Die is nodig om tot ver- andering te komen en aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers.Wat vijf jaar geleden goed was, moet nu soms radicaal anders.’

Wat is het nut van gezamenlijk optrekken?
‘Soms vraag ik mij weleens af waarom je inderdaad moet samenwerken. Het lijkt langzamer te gaan, althans in de aanloop. Maar ik geloof erin dat je door samenwerking meer bereikt mits partners elkaar de tijd en het succes ook gunnen, echt willen, durven te vertrouwen op elkaars expertise en in de tussentijd zich niet laten leiden door eigen belangen. Dat vergt soms een lange adem, zeker in de opstartfase als successen nog op zich laten wachten. Maar als het succes er is, dan sterkt dat het collectief enorm. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is het par- keerexperiment dat we zijn gestart. Gekeken naar de wensen van de bezoekers, blijkt dat die graag op tweede feestdagen erop uit willen. Voorheen waren veel winkels juist op die dagen gesloten. Door winkels te stimuleren open te zijn (inclusief horeca en de culturele sector), te zorgen voor een boeiende programmering met de juiste activiteiten aangevuld met voor de bezoekers gratis par- keren creëer je een sterke gezamenlijke propositie. Dat is de totaalbeleving die wij de bezoekers graag bieden en waarmee we onze unieke identiteit in de regio versterken.’

En wat is het effect?
De stichting heeft een ‘dashboard City’ laten ontwikkelen waarin per kwartaal diverse effecten worden gepresenteerd. Het vaker terugkomen en langer verblijven komt tot uiting in de parameter bezoekersstromen (gemeten op strategische plaatsen) maar ook in het aantal kortparkeerders in de parkeergarages en de gemiddelde verblijfsduur. Evenementen en feestdagen worden apart gepresenteerd. De parameters van het dashboard laat inmiddels een positieve trend zien.’

Welke zaken zou je in Nieuwegein nog willen veranderen?
‘Een stad die niet goed werk, voelt niet goed (en andersom). De basis, de functionele kwaliteit, moet dus altijd op orde zijn. Dat is in City inmiddels het geval. De focus moet nog meer komen te liggen op de beleving in de binnenstad. Het creëren van plekken waar mensen graag willen ver- blijven. City heeft de ambitie om tien mooie plekken te creëren waar je meerdere leuke dingen kunt doen. City heeft momenteel nog maar één echt goede plek waar mensen graag verblijven. Dat is te weinig als je kijkt naar de huidige (en toekomstige aantallen) bezoekers en bewo- ners. Daarbij is de functie-mix belangrijk. Vooral de ho- reca en dienstensector kan nog groeien. Maar onderschat ook niet de hospitalityfactor in een binnenstad. Dit begint en eindigt in Nieuwegein in de parkeergarages. Gelet op alle ontwikkelingen aangaande mobiliteit en parkeerdienst- verlening zal onze aandacht zeker ook op het parkeerpro- duct gevestigd blijven.’

Waar hoop je dat City Nieuwegein over vijf jaar staat?
‘Van grijze stad naar letterlijk en figuurlijk een kleurrijke stad, een binnenstad die vooruitkijkt met een eigentijdse en warme identiteit, een plek waar je graag komt en langer wilt verblijven. Een binnenstad waar iedereen zich mee kan verbinden, en ook daadwerkelijk trots op kan zijn en dat hardop durft uit te spreken!’

Tekst Tjeerd Velders Redactie Vexpansie